Kosovo Foundation for Open Society
Kosovo Foundation for Open Society

Capacity Development Facility supports 17 public institutions in addressing pressing issues in the context of European integration and public administration reform

cdf-logoPrishtina April 11, 2013: CDF project has approved its first wave of requests for capacity development from public institutions of Kosovo contributing towards the requirements for the European integration process and public administration reform.

Among the 17 approved requests, CDF is supporting the President of the Supreme Court of Kosovo  in legal review and policy development  for  strengthening judicial cooperation and inter-institutional coordination; the municipality of Hani i Elezit in developing capacities for access in IPA funds and improving regional cooperation with municipalities from Former Yugoslav Republic of Macedonia;   institutional development for the municipality of Sterpce/Shterpce. Also, coaching services are provided for the Department for Coordinating the Stabilization and Association Process in the Ministry of European Integration.  To achieve progress in fight against corruption, CDF is supporting the Anti-Corruption Agency to address findings of the Feasibility Study from the European Commission.

Supporting Kosovo’s public institutions since 2004, CDF is a joint project of Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) and United Nations Development Program (UNDP), supported by the Royal Norwegian Embassy in Kosovo. Focusing on the need for measurable human capacity development and advancement of government reforms, the new phase of the CDF project will have at its core UNDP’s capacity development and KFOS’s European integration and good governance approach.  The new phase of the project will introduce the capacity assessment for all requesting parties, leading to the drafting of a realistic capacity development work plan. The work plan, with clear progress indicators, will be developed jointly by the CDF appointed expert and the beneficiary.

CDF team will continue its promises to maintain its professionalism and commitment towards supporting Kosovo’s public institutions.

 

Programi për Zhvillimin e Kapaciteteve  përkrah 17 institucione publike të Kosovës në adresimin e çështjeve kyçe në kuadër të procesit të integrimit evropian dhe reformës së administratës publike

Prishtinë, 11 prill 2013: Projekti CDF ka aprovuar valën e parë të kërkesave nga institucionet publike të Kosovës për zhvillim të kapaciteteve që kontribuojnë në procesin e integrimit evropian si dhe reformën e administratës publike.
Brenda 17 kërkesave të miratuara, CDF do të mbështesë Kryetarin e Gjykatës Supreme të Kosovës në zhvillimin e politikave për forcimin e bashkëpunimit gjyqësor dhe koordinimin ndërinstitucional; do të mbështesë komunën e Hanit të Elezit për qasje ën fondet e Bashkimit Evropian si dhe zhvillim të bashkëpunimit rajonal, sidomos me komunat nga ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë; do të mbështesë komunën e Shtërpces/Strpce në zhvillimin institucional.

 

Gjithashtu, përmes shërbimeve të nivelit të lartë të mentorimit po mbështetet Departamentin për koordinimin e Procesit të Stabilizim Asociimit në Ministrinë e Integrimit Evropian. Për të mbështetur luftën kundër korrupsionit, CDF ka mbështetur Agjencinë Kundër Korrupsionit për të adresuar çështjet e identifikuara në Studimin e Fizibilitetit nga Komisioni Evropian.
Programi për Zhvillimin e Kapaciteteve (CDF) mbështet institucionet publike të Kosovës që nga viti 2004, dhe është një projekt i përbashkët i Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe Programit te Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), i mbështetur nga Ambasada Mbretërore e Norvegjisë në Kosovë.  CDF programi ndihmon në nevojën për zhvillimin e kapaciteteve njerëzore dhe avancimin e reformave të qeverisë.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Find Us on Facebook

Recent News

Contact us:

Imzot Nike Prela vila 13
Phone: +381 38 542 157
Email: info@kfos.org
Website: http://kfos.org
Email: info@kfos.org