Sequence 01.Still002Briselski dijalog iz novinarskog ugla

Od 3-5 juna, 2016. u Draču u Albaniji održana je dvodnevna radionica za predstavnike srpskih i ostalih manjinskih kosovskih medija. Radionicu koja je za cilj imala bolje upoznavanje novinara, urednika i ostalih medijskih radnika o procesu Briselskog dijaloga i načinu novinarskog izveštavanja iz centra evropske administracije,  vodili su dugogodišnji dopisnici iz Brisela Dejan Anastasijević i Augustin Paljokaj .

Tokom radionice obađane su i sledeće teme: pristup dokumentima i arhivama Evropske komisije, pravila i procedure za akreditovane izveštače, novinarska logistika, pitanje jezika i novinarska stilistika, EU terminologija i frazelogija, dostupnost zvaničnika za intervjue, različitost u prevodima i tumačenjima Briselskog sporazuma, međusobna kolegijalna saradnja i profesionalni kodeks.

Skup je bio interaktivnog karaktera i nakon uvodnih predavanja pristupilo se otvorenom kolegijalnom razgovoru i razmeni mišljenja i iskustava između 30 učesnika i predavača.

Radionica je održana u okviru Škole evropske integracije koju Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS) izvodi već treću godinu u saradnji sa Evropskim Pokretom u Srbiji i NVO Aktiv iz severne Mitrovice, a koja je deo većeg projekta KFOS-a  „Reconnecting Mitrovica“.

Na sledećem linku možete videti kratak video prilog sa radionice koji je objavljen u programima vesti na kanalima članica nezavisne TV Mreže: https://youtu.be/nyCa8jEqN4k

 

Sequence 01.Still016Dialogu i Brukselit nga këndvështrimi i gazetarëve

prej 3-5 qershor, 2016. në Durrës në Shqipëri u mbajt punëtoria dy-ditore për përfaqësuesit e medijave serbe dhe komuniteteve tjera të Kosovës.  Punëtorinë e cila për qëllim pati njoftimin më të mirë të gazetarëve, redaktorëve dhe punëtorve të tjerë të mediave mbi procesin e dialogut të Brukselit dhe mënyrës së raportimit gazetaresk nga qendra e administratës evropiane  e udhëheqën korrespondentët shumë vjeçarë nga Brukseli Dejan Anastasijeviq dhe Augustin Palokaj.

Gjatë punëtorisë janë trajtuar temat në vijim: aksesi dokumenteve dhe arkivit të Komisionit evropian, regullat dhe procedurat për akreditim të korrespondentëve, logjistika e gazetarëve, çështjet e gjuhës dhe stilistikës, qasja për intervistë ndaj zyrtarëve, diversiteti në përkthim dhe dikrepancë të marrëveshjes së Brukselit, bashkëpunimi dhe kolegijaliteti i ndersjellët dhe kodeksi profesional.

Punëtoria ishte interaktive dhe pas ligjeratave hyrëse u bazua në diskutim të hapur kolegial dhe shkëmbimit të mendimeve dhe eksperiencave  në mes të 30 pjesëmarrësve dhe dy ligjeruesve.

Punëtoria u mbajt në kuadër të Shkollës për Integrim Evropian të cilën Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) e realizon për të tretin vjet në bashkëpunim me Lëvizjen Evropiane në Serbi dhe OJQ Aktiv nga Mitrovica veriore, e e cila është pjesë e projektit të KFOS „Reconnecting Mitrovica“.

Në linkun në vazhdim mund të shihni një video storie të shkurtër nga punetoria e cila u transmetua në programet e lajmeve të anëtareve të TV Rrjetit: https://youtu.be/nyCa8jEqN4k

 

 

Sequence 01.Still024Brussels Dialogue from journalists’ point of view

Representatives of media from Serbian and other Kosovo communities gathered in Durres, Albania on 3-5 June 2016 for a two-day workshop. This workshop, led by Dejan Anastasijevic and Agustin Palokaj, both experienced media correspondents from Brussels, aimed to familiarize journalists, editors and other media employees on the process of the Brussels dialogue and the method of news reporting from the center of the European administration .

The workshop participants discussed on the topics of access to documents and European Commission archives, rules and procedures of correspondent accreditation, journalist logistics, issues of language and media stylistics, access to interviewing official sources, diversity in translation and discrepancy of the Brussels agreement, cooperation, teamwork and professional media code.

Throughout the two days, the workshop was interactive in that in addition to the introductory lectures, the work itself focused on interactive discussion between 30 participants and the lecturers.

This workshop is part of the School for European Integration implemented by Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) in cooperation with European Movement in Serbia and NGO Aktiv from Mitrovica north and is a part of a bigger KFOS project “Reconnecting Mitrovica”.

On the following link you may find a short video story form the workshop broadcasted in news programs of the independent TV Mreža: https://youtu.be/nyCa8jEqN4k

Leave a Reply